Bekämpning av invasiva arter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada och påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

källa : wikipedia

Till de vanligaste invasiva växterna hör jätteloka, vresros, blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide och parksallat. Flertalet har spridit sig från våra trädgårdar med frön, rotskott eller groddknoppar.
Det är förbjudet att sälja och sprida dessa växter.
källa : wexthuset.com

Bantad miljöbudget ett dråpslag i kampen mot invasiva arter

Invasiva främmande arter anses vara det största hotet mot biologisk mångfald i naturen – trots det har regeringen dragit in stödet för att bekämpa problemet.

Nu slår Världsnaturfonden och flera länsstyrelser larm om konsekvenserna - klicka här.

Bekämpning av invasiva arter - klicka här


 

Antalet främmande arter i Sverige ökar för varje år. Samhällsutvecklingen med ökad global handel, ökat resande samt fler och snabbare transporter leder till att fler broar etableras mellan geografiska områden som annars inte skulle haft kontakt med varandra. Detta underlättar för fler invasiva främmande arter att föras in till landet. Samtidigt riskerar fler främmande arter i Sverige att bli invasiva till följd av klimatförändringarna.  

I Sverige finns idag mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Det är strängt förbjudet att kompostera växter utanför tomten. Denna typ av ”skogskompostering” har visat sig vara en stor källa till spridningen av invasiva arter.
Rapportera fynd i naturen till Artdatabanken.


Artdatabanken - klicka här

Bekämpning av Jätteloka - klicka på bilden nedan

 

Bekämpning av Jättebalsamin - klicka på bilden nedan

 

Bekämpning av Parkslide - klicka på bilden nedan