Konsumtionsbaserad klimatpåverkan

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Källa: Naturvårdsverket

 

Utsläpp från inrikes vägtransporter

Växthusgasutsläpp från inrikes vägtransporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Klicka på bilden nedan.

 

Flygtransporter

Flygets klimatpåverkan är stor. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyget stod åren innan pandemin för lika stora utsläpp som hela personbilstrafiken i Sverige. Utsläpp från utrikes flyg ingår inte i de svenska klimatmålen, men att minska dessa är däremot av stor vikt för att nå de globala klimatmålen. Källa : Naturvårdsverket.

Höghöjdseffekten innebär att utsläpp på hög höjd har större klimateffekt än utsläpp som sker på marknivå. Flygets förhöjda klimatpåverkan beror främst på utsläpp av kväveoxider och vattenånga högt upp i atmosfären. Förbränning av fossila bränslen på hög höjd uppskattas leda till nästan dubbla klimateffekten jämfört med om förbränningen sker på marknivå.

Källa : Naturskyddsföreningen


 

Matsvinn

Även om matsvinnet (matavfallet) kan rötas till biogas är det betydligt bättre för miljön om den mat som kastas aldrig hade behövt produceras. Varje kilo matsvinn ger under produktionen upphov till 1,6 kg CO2. Källa : Livsmedelsverket

 

Läsk på burk och PET-flaska

Vår konsumtion av läsk och kolsyrat vatten på burk och PET-flaska bidrar till utsläpp av drygt 117 000 ton koldioxid per år. Men kunskapen om klimatutsläppen är låg. Endast en av fem svenskar känner till på vilket sätt konsumtion av drycker i PET-flaskor påverkar vår miljö.

Källa : recyclingnet.se

 

Direktreklam

Varje hushåll får i genomsnitt 50 kg direktreklam varje år. Sätt upp en skylt med "Reklam nej tack" på brevlådan eller vid brevinkastet så slipper du 40 av dem. Källa : sopor.nu